EKPSSListeler

26 Soruda EKPSS ve Engelli Atamaları

2019 yılı EKPSS kılavuzu ve tercih tarihleri henüz açıklanmamış olsa da, engelli ve yakınlarını bilgilendirmek amacıyla EKPSS ve Engelli Atamaları ile ilgili kamudanhaber.net 26 soru ve cevapla detaylı bir açıklamanın yer aldığı içerik hazırladı…

Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel alımları her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. EKPSS sonucu atamalar kılavuz kapsamında yapılmaktadır. 2019 yılı EKPSS kılavuzu ve tercih tarihleri henüz açıklanmadı.Sizleri bu konuda 26 soru ve cevapla bilgilendirmek istiyoruz. İşte kamuda engelli memur alımında 26 soru ve cevap!

SORU 1) Engelli memur istihdamında Devlet Personel Başkanlığının hangi sorumlulukları bulunmaktadır?

Devlet Personel Başkanlığının engelli istihdamında esas görevi kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmaktır. Ayrıca Başkanlık bu kurum ve kuruluşlarda % 3 oranında engelli çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden de sorumludur.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarınca bir sonraki yıl için engelli alımı yapılmak üzere bildirilen kadroların Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) Başkanlığına intikal ettirilmesi, ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve engellilere tahsisli boş kadroların doldurulması ile engelli istihdamına ilişkin diğer hususlarda yardımcı olmakla yükümlüdür.

SORU 2) Engelliler kamu kurum ve kuruluşlarında hangi memur kadro unvanlarında istihdam edilmektedir?

Engelliler, Devlet memuru kadrolarında farklı hizmet sınıfları ve farklı unvanlar itibariyle istihdam edilmektedir. Bu unvanlardan bazıları ambar memuru, avukat, bakteriyolog, bilgisayar işletmeni, çocuk gelişimcisi, dağıtıcı, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, imam-hatip, istatistikçi, kimyager, laborant, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, programcı, psikolog, sekreter, sosyal çalışmacı, hizmetli kadro unvanlarıdır.

SORU 3) Engelli memur çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumlara neden herhangi bir ceza yaptırımı uygulanmamaktadır?

Mevzuatta engelli memur çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşları için herhangi bir ceza yaptırımı öngörülmemiştir. Ancak, DPB sürekli olarak kamu kurum ve kuruluşlarını boş engelli kadrolarını doldurmaları hususunda Başbakanlık genelgesi, tebliğ ve kurumsal yazışmalar ile uyarmaktadır.

SORU 4) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kaç yılda bir yapılmaktadır ve ÖMSS sonuçlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

EKPSS, iki yılda bir yapılmakta ve EKPSS sonuçları yapılan değişiklikle 4 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecektir.

SORU 5) EKPSS ve kura başvuruları ile yerleştirme duyuruları nerede ve ne şekilde yapılmaktadır?

EKPSS ve kuranın yapılacağı tarih, başvuru tarihleri, başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağı ile yerleştirmelerin yapılacağı tarihler Devlet Personel Başkanlığına ait DPB ve ÖSYM Başkanlığına ait internet adreslerinde yayınlanan “EKPSS Başvuru Kılavuzu” ile ilan edilmektedir.

SORU 6) Engelli memur alımında hangi eğitim düzeyinden başvuru yapılmaktadır?

Engelli memur alımında kura yöntemiyle ilkokul, ortaokul veya ilköğretim eğitim düzeyinden; Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) yöntemiyle lise, önlisans veya lisans eğitim düzeyinden başvuru yapılmaktadır.

SORU 7) Engelli memur olarak atanabilmek için öngörülen bir yaş şartı var mıdır?

Engellilerin memur olabilmesi için 18 yaşını tamamlamış olmaları (veya bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmaları ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı almaları) gerekmektedir.

Engelli memur olabilmek için aranılan üst yaş şartında ise 65 yaşını geçmemiş olmak gerekmektedir.

SORU 8) EKPSS’ye son sınıf öğrencileri de girebilirler mi?

Mezun olabilecek son sınıf öğrencileri de EKPSS’ye girebilirler.

SORU 9) Lisans mezunu aday önlisans veya ortaöğretim düzeyinden de EKPSS’ye başvuru yapabilir mi?

Lisans düzeyinden mezun olan aday EKPSS’ye sadece lisans düzeyinden başvuru yapabilir. Lisans düzeyinden mezun olmasına rağmen önlisans ya da ortaöğretim düzeyinden sınava giren ve sonrasında yerleşen adayların ataması yapılmamakta, ataması yapılan ve durumları sonradan tespit edilenlerin ise atamaları iptal edilmektedir.

SORU 10) Lisans öğrenimi tamamlayamadan alınan önlisans diploması ile önlisans düzeyinden EKPSS’ye başvuru yapılabilir mi?

Evet başvuru yapılabilir.

SORU 11) Lisans mezunu engelliler KPSS A kadrolarına EKPSS ile başvurabilir mi?

Yerleştirme yapılırken, adayın tercih ettiği kurum ve bu kurumlara ait kadrolar, tercih edilen kadro için aranılan nitelikler, puanı dikkate alınmakta, kadro için öngörülen nitelikleri taşımayanlar veya tercih ettiği kadroya daha yüksek puanı olanlar tercihte bulunması halinde adayın puanı yüksek dahi olsa yerleştirmesi yapılamamaktadır.

Adaylar isterse, yerleştirme sonrası tüm kadrolara yerleştirilen adaylara ilişkin taban ve tavan puanları ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde görebilirler.

SORU 12) EKPSS’den yüksek puan almasına rağmen bir aday herhangi bir kadroya neden yerleştirilememiştir?

Yerleştirme yapılırken, adayın tercih ettiği kurum ve bu kurumlara ait kadrolar, tercih edilen kadro için aranılan nitelikler, puanı dikkate alınmakta, kadro için öngörülen nitelikleri taşımayanlar veya tercih ettiği kadroya daha yüksek puanı olarında tercihte bulunması halinde adayın puanı yüksek dahi olsa yerleştirmesi yapılamamaktadır.

Adaylar isterse, yerleştirme sonrası tüm kadrolara yerleştirilen adaylara ilişkin taban ve tavan puanları ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde görebilirler.

SORU 13) Engelli memur alımları hangi sürelerde yapılmaktadır?

Engelli memur alımları engelli kontenjan açığı olduğu sürece daha önce yılda bir kez yapılırken, yılda 2’ye çıkarılmıştır. Son düzenleme ile yılda 3 kez yapılacaktı fakat henüz yeni kılavuz ve takvim açıklanmadı!

SORU 14) Tercihte bulunulan kadro için aranılan genel veya özel şartların hangi tarih itibariyle taşınması gerekmektedir?

Tercih yapılacak kadronun genel veya özel şartlarının yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle taşınması gerekmektedir.

SORU 15) EKPSS/Kura sonucu bir kadroya yerleşen aday bir sonraki yerleştirmelere başvurabilir mi?

Herhangi bir kadroya yerleştirilen aday “aynı EKPSS puanı veya kura kaydı” ile takip eden bir sonraki yerleştirme için tercihte bulunamaz.

SORU 16) Engelli memur ataması Devlet Personel Başkanlığınca mı yapılmaktadır?

İlan edilen kadrolara ÖSYM Başkanlığınca EKPSS ve kura sonuçlarına göre merkezi olarak “yerleştirme” işlemi yapılmaktadır.

Yerleştirilen adayların “atama işlemleri” ise yerleştirildikleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmaktadır.

SORU 17) EKPSS veya kura sonucu bir kadroya yerleşen aday nereye başvuru yapacaktır?

Yerleştirildiği ilgili kamu kurum veya kuruluşuna istenilen belgelerle birlikte başvuru yapacaktır.

Bu konuda ne Devlet Personel Başkanlığına, ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ne de ÖSYM Başkanlığına başvuru yapılmamalıdır.

SORU 18) EKPSS veya kura sonucuna göre yapılan yerleştirmeler sonrasında boş kalan kadrolara ek yerleştirme yapılmakta mıdır?

Mevzuatta ek yerleştirme yapılacağına ilişkin hüküm bulunmamakta olup, boş kalan kadrolara aynı yıl içerisinde ikinci bir defa ek yerleştirme yapılmamaktadır.

SORU 19) Engelli işçi olarak istihdam edilebilmek için de Devlet Personel Başkanlığına mı başvuru yapılması gerekmektedir?

Engellilerin işçi olarak istihdamı 4857 sayılı İş Kanununda ayrıca düzenlenmiştir. Engelli işçi statüsünde istihdam edilebilmek için Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

SORU 20) Emekliler engelli memur olarak atanabilirler mi?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş alan emekliler; fonlara, belediyelere, il özel idarelerine, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerine ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarına ait kadrolara atanabilmekte, sayılanlar dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamamaktadır.

SORU 21) Halen memur statüsünde çalışanlar engelli memur olarak atanabilirler mi?

Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara atanabilir.

SORU 22) Halen sözleşmeli statüde ya da işçi statüsünde çalışanlar engelli memur olarak atanabilirler mi?

Sözleşmeli statüde veya işçi statüsünde çalışanlar EKPSS/Kura yöntemiyle yerleştirildikleri takdirde çalıştıkları özel veya kamu kurumundan istifa edip yerleştikleri kadroya memur statüsünde atanabilirler.

SORU 23) Engelli memur alımı amacıyla yapılan EKPSS, kura ve yerleştirme işlemlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya istenilen belgeleri haiz olmayan adaylar hakkında hangi işlemler yapılır?

Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya evrak üzerinde sahtecilik yapan adayın ataması iptal edilecek ve hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SORU 24) KPSS ile yerleşen ve halen çalışmakta olan memur veya memur adaylarının engelli kontenjanına dahil edilebilmeleri mümkün müdür?

Engelli olduğuna dair en az %40 oranında sağlık kurulu raporu bulunan memur veya memur adayları çalışmakta oldukları kuruma müracaat etmeleri ve sağlık kurulu raporlarını ibraz etmeleri halinde engelli kontenjanına dahil edilebilmekte ve engellilere sağlanan haklardan da yararlanabilmektedirler.

SORU 25) Engelli Devlet memurlarına ne gibi haklar sağlanmaktadır?

İstihdam bakımından, engelli olmayan diğer personel KPSS sonuçlarına göre, engelliler ise EKPSS veya kura ile Devlet memurluğuna alınmaktadır.

İlgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde engelli memurlara düşük gelir vergisi ödeme, idari izin kullanma, günlük çalışma sürelerinde esneklik sağlanma, erken emekli olma, gece nöbeti ve vardiyadan muaf tutulma gibi haklar sağlanmaktadır.

SORU 26) Engelli memurlar kendilerine mevzuatla sağlanan haklardan faydalanabilmek için nereye müracaat etmelidir?

Sağlanan haklardan faydalanabilmek için istihdam edildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmelidirler.

 

Kaynak: kamudanhaber.net

 

Oy Ver post

makale içeriği alt bilgi

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu