Çalışma YaşamıEKPSSSağlık

Çalıştırılamayacağı İşlerin Niteliği Boş Bırakılan Engelli Raporu Hakkında

2014/2 EKPSS/Kura Yerleştirme Sonuçlarına göre Kurumunuzun avukat kadrosuna yerleştirilen…’ nin atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ibraz ettiği engelli sağlık kurulu raporunda % 45 oranında engelli olduğu, mezkur raporun “Özre ilişkin bilgiler” başlıklı bölümünde “remisyonda psikoz” teşhisine yer verildiği, “Çalıştırılamayacağı işlerin niteliği” başlıklı bölümünün ise boş bırakıldığı ve ilgilinin avukatlık mesleğinin icrasını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğünden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci ve 53 üncü maddeleri göz önünde bulundurularak adı geçen adayın avukat kadrosuna atanıp atanamayacağı hususuna dair…(09/10/2014-5349)

 

Bilindiği üzere, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; “Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır.” hükmü, 18 inci maddesinde; “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez. (2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2014/2 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nun 2.3 Başvuru Özel Şartları başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde; “İlgili kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikin 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir.” ifadesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, ilgilinin engel durumu göz önünde bulundurularak avukat kadrosunda istihdam edilip edilemeyeceğinin tespiti ve rapordaki diğer tereddütlerin giderilmesi amacıyla bahse konu raporunun mezkur Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilmesinin gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

engellilerdostu-Özel İçerik


Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı
Kapalı