Çalışma YaşamıGüncel

Daha fazla engelli, artık fahri trafik müfettişi olabilecek

İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişliği yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Engelliler, bir ildeki fahri trafik müfettiş sayısının, o ilde kayıtlı tescilli araç sayısının binde ikisinden fazla olamaz, şeklindeki düzenlemeden muaf tutuldu.

İçişleri Bakanlığı, 7 Mart 2019 tarihi itibariyle, Fahri Trafik Müfettişliği yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Yapılan değişikliğe göre, fahri trafik müfettişleri; Yüksek Kurulca değil Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayı ile belirlenecektir.

Ayrıca, fahri trafik müfetişleri artık sadece fiziki ortamda değil elektronik ortamda da tutanak düzenleyebilecek ve bu tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim edebilecek.

Her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde iki oranında tespit edilmektedir. Yapılan düzenleme ile 7 nci maddenin beşinci fıkrasında sayılanlar ile engellilerin müracaatları bu orana dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Geçici madde ile de eski tutanakların bitinceye kadar kullanılabileceği belirtilmiştir.

“Aranacak Şartlar

Madde 5 – Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) En az yüksekokul mezunu olmak

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Müracaat

Madde 6 – Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler.”

 

Kaynak: memurlar.net


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu