Çalışma YaşamıEKPSSSağlık

Engelli Raporunda Çalışamaz Şeklinde İbare Olanların İşe Girip Giremeyeceği Hakkında

ÖSYM Başkanlığınca 14.03.2013 tarihinde yapılan engelli memur yerleştirmeleri sonucuna göre Başkanlığınızın Düzce İli memur unvanlı kadrosuna yerleştirilen …’in 03.05.2013 tarih ve 154290 sayılı yazınız ile atamasının yapıldığı, ilgilinin 14.05.2013 tarihinde görevine başlatıldığı, ancak Düzce İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğince Başkanlığınıza intikal ettirilen 22.05.2013 tarih ve 1734 sayılı yazıda adı geçenin engelli sağlık kuru raporuna göre “%95 oranında engelli, günlük yaşam aktivitelerinde tam bağımlı ve çalışamaz” olduğunun, ayrıca verilen hiçbir işi yapamadığının, su içme, tuvalete gitme gibi günlük yaşam aktiviteleri için bir personelin tahsis edildiğinin, adı geçenin hizmetinden yararlanmaktan vazgeçilerek çalışıyormuş gibi gösterilip evinde oturmasının bir çözüm olabileceğinin belirtildiğinden bahisle, konu hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiğine dair. (19/08/2013-9904)

 Bilindiği üzere, 2013 ÖMSS/Kura İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nun  “8. Komisyon Teşkili, İstenilecek Belgeler Ve Atanma” başlıklı bölümünde; ÖMSS/Kura ile özürlü alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, özürlü personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 17 nci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;

1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,

2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,

3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,

4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı,

5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu şekilde yerleştirilip de atanamayanlardan ÖMSS puanı ile yerleştirilenler ancak bir sonraki ÖMSS puanı ile yerleştirilebilecektir. Kura ile yerleştirilip de atanamayanlar ise bir sonraki yerleştirmeye başvuramayacak başvursa dahi yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir.” denilmektedir.

Diğer taraftan, 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğin “Atıflar” başlıklı 17 nci maddesinde “(1) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 16/12/2010 tarihli ve 27787 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; “Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır.” hükmü,  18 inci maddesinde;  “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez. hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Başkanlığınızın Düzce İli memur unvanlı kadrosuna yerleştirilen ve atama işlemleri için ibraz etmiş olduğu engelli sağlık kurulu raporunda “%95 oranında engelli, günlük yaşam aktivitelerinde tam bağımlı ve çalışamaz” olduğu sağlık kurulunca tespit edilen …’in engelli statüsünde memuriyet görevini gerçekleştirmesine imkan bulunmadığından göreviyle ilişiğinin kesilmesi hususunun Kurumunuz takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

 

engellilerdostu-Özel İçerik


Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı
Kapalı