GüncelSosyal Hak ve Yardımlar

Engelliden Hizmetli Olur Mu? Kanun Teklifi Verildi!

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Engelliler Komisyon Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kanun Teklifini Sundu.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Engelliler Komisyon Başkanlığı, “Engelliden Hizmetli Olmaz!” sloganıyla gerekçeli maddeler sıralayarak Cumhurbaşkanlığı’na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Kanun Teklifini sundu.
TEÇ-SEN Engelliler Komisyon Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde;
Toplumun ayrılmaz bir parçası olan dezavantajlı gruplardan engellilerin, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânlara kavuşturulması, devletimizin Anayasal güvenceyle teminat altına aldığı öncelikli görevleri arasında yer almaktadır.
Bilindiği üzere; Anayasanın 10. maddesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesi gibi ulusal ve uluslararası mevzuat, engelliler lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılık iddiasında bulunulamayacağını güvence altına almıştır.
Kamu kurumlarının verimliliklerini artırmak ve engelli personelden azami verim alabilmek adına mesleği olan veya mesleği yok ise yapabileceği memuriyet işlerinde istihdam etmek çalışma barışı adına önem arz etmektedir.
Her engelli bireyi potansiyel “Hizmetli” adayı gören, atamaları bu yöntemle yapan, kariyer ve liyakat noktasında pozitif herhangi bir irade kuramayan, engelli bireyin fikrini almadan, bilgi, beceri ve eğitim durumuna bakmadan “HİZMETLİ” olarak atayan bir yapının engelli bireylerle birlikte yaşama isteği ve hayali yoktur.
Bu hizmet sınıfında görev yapan engelli personelden engelli olmayan personelin yapabileceği görevler beklenmekte olup, örneğin; Aşçılık veya Garsonluk Belgesi olmadığı halde amirlere çay demlenip servis edilmesi, Hijyen Belgesi olmadığı halde kat temizliği, öğretmen ve memur odalarının temizliği, sınıf düzenlenmesi ve lavabo temizliği, bahçe süpürme, ot yolma, ağaç budama, Kalorifer Ateşleyiciliği Belgesi olmadığı halde kalorifer kazanı yakımı, amirin evini temizlemek, hatta ve hatta sağlık personeli olmadığı halde kurumlara giriş yapan personel, öğretmen, öğrencinin ateşini ölçme, dezenfektan işlemlerini yaptırmak gibi akla hayale gelmeyen daha nice işlemleri engelli olarak çalışan Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personele Okul/Kurum Müdürleri tarafından tebliğ edilmektedir.
Ancak engel sahibi personelin bu görevleri yerine getirmesi fiziksel olarak veya engel durumuna göre çok da mümkün olmadığı gibi bu durumun yöneticilerin insiyatifine bırakılmış olması engelli personelin engelini artırıcı durumları meydana getirmektedir. Engelli bireyler çalışma ve sosyal engellerine rağmen hayata tutunmaya çalışırken bu tür durumlar psikolojik travma yaşamalarına, engellerini artırıcı durumların çıkmasına sebep olmaktadır. İş hayatının zorlu koşulları ve fiziksel güçlüklerin yanı sıra psikolojik ve mobbing baskılar altında da kalmaktadırlar.
Engelli personeller ancak engel durumlarına uygun işlerde çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenebilen iş yerlerine çalıştırılabilirler. Engelleri açısından sıkıntı oluşturabilecek hizmet alanlarında çalıştırılmamalıdırlar.
Engelli personeller ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu işlerde çalışacak personellerin uygun bir sağlık raporunun bulunması gerekmektedir.
Ayrıca düzenlenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 12nci maddesinin 2nci fıkrası hükmüne göre konular ile puan ağırlıkları engelli personellerin sınavlarının düzenlenmesinde aleyhte bir durum oluşturmakta olup;
7 Şubat 2014 tarihli, 28906 sayılı, 2014/5780 karar sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin;
Madde 8: (2) Sınav soruları, engel grupları itibarıyla öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde hazırlanır.
Madde 15: (2) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmeye ilişkin olarak atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere başvuran adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Bu adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın atanır.” hükmü bulunmaktadır.
2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesinde;
“Madde-1-Kamu kurum ve kuruluşları, istihdamı zorunlu engelli personel kontenjanlarını açık tutmayarak süresi içinde sınav açacak, engellilerin eğitim gördükleri alanlarda, eğitim düzeylerine, mesleki bilgi ve becerilerine uygun iş ve görevlerde istihdamlarının sağlanması için özen gösterecektir. Engellilerin istihdamına yönelik olarak açılacak sınavlarda; ülkemiz koşullarına uygun katılma şartlarının aranmasına, ilkokul ve ilköğretim mezunu engellilerin de istihdamına olanak sağlanmasına, sınava girebilme yaşının en üst sınırda tutulmasına ve sınav soruları ile sınavlarda görevli refakatçilerin seçiminde engellilerin ve engel guruplarının özel durumlarının göz önünde bulundurulmasına önem verilecektir. İşyerlerinde engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve iş verimini artıracak araç-gerecin temin edilmesi, mekan ve çalışma koşullarına ilişkin uygun düzenlemelerin yapılması, engelli çalıştırma zorunluluğuna uymayan işveren veya vekilince ödenmesi gereken para cezalarının tahsili ve tahsil edilen para cezalarının Maliye Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, nemalandırılması hususlarında azami titizlik gösterilecektir.” denilmesine,
Anayasanın 10. Maddesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesi gibi ulusal ve uluslararası mevzuat, engelliler lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılık iddiasında bulunulamayacağı güvence altına alınmasına rağmen, engeli bulunmayan personel ile engelli personelin de bu sınavda aynı şartlar altında sınava tabi tutulmaları Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, ILO Sözleşmeleri, Anayasa ve Engelliler Kanunu gereği engelli personellerin aleyhinde bir durum oluşturmaktadır.
Bakanlığımızın eğitim kurumlarındaki yöneticileri eğitmesi gerektiğini söylemek 21. Yüzyıl olan Bilgi ve Teknoloji Çağında ülkemizin geleceğine dair endişeler taşımamıza neden olmaktadır.
Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Engelliler Komisyonu Başkanlığı olarak Engelli kamu görevlilerinin haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde, çalışma hayatına ilişkin normların düzenlenmesinde, evrensel hukukun öngördüğü ilke ve kuralların özellikle de ILO Sözleşmelerinde, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde, Avrupa Sosyal Şartında, Avrupa Konseyi Direktiflerinde, Anayasada, Engelliler Kanununda ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ifade edilen kural ve kayıtların artık dikkate alınmasını ve uygulayıcılar tarafından özenle ve insanca uygulanmasını istiyoruz.
TEÇ-SEN GENEL MERKEZ ENGELLİLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı
Kapalı