Çalışma Yaşamı

Malulen emekli olan bir kişi, EKPSS ile engelli memur olarak atanabilir mi?

Malulen emekli olan bir kişi, EKPSS ile engelli memur olarak atanabilir mi?

Özelde ve kamuda çalışırken malulen emekli olanlar EKPSS ile engelli memur olarak atanabilir mi? Malullük Aylığı Alanların Durumu, Memurken Malul Olanların Tekrar Atanması, Memuriyeti Bulunmayan Malullerin Memuriyete Atanması, ve buna bağlı olarak Malullük Aylığı Kesilir mi? gibi birçok soruya engellilerdostu.com olarak yanıt aradık. Tüm bu soruların cevaplarına ve DPB Görüşüne içeriğimizden ulaşabilirsiniz…

2005 yılında yürürlüğe giren 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin birinci fıkrasında “1- Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, 2- Başbakan tarafından atananlar, 3- Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, 4- Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile 5- yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve 6- Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre maddede belirtilen 6 istisna dışında emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların memur olarak atanması mümkün değildir.

Ayrıca söz konusu kısıtlama sadece madde belirtilen kamu kurumları için geçerlidir. Örneğin maddede mahalli idareler yer almamaktadır. Bu nedenle, emekli olanlar mahalli idarelere yeniden atanabilir.

Malullük Aylığı Alanların Durumu

Konuya ilişkin 18/04/2014 tarihli ve 1884 sayılı Devlet Personel Başkanlığı (DPB) görüşünde şu ifadelere yer verilmiştir: “Başkanlığımızca 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan “.. .herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar…” cümlesindeki “emeklilik aylığı alanlar” ifadesinden kimlerin anlaşılması gerektiği hususunda hasıl olan tereddüt’ün giderilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talebinde bulunulmuş, adı geçen Kurumca verilen görüş de; “.. .5434 sayılı Kanunda bu kanun ile tanınan haklar mülga 13 üncü madde ile; emekli aylığı, adi malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı ve dul ve yetim aylığı olmak üzere ayrı ayrı maddelerde düzenlenmiş, ayrıca 5510 sayılı Kanunda da “Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri” başlığı altında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yine ayrı sigorta kolları başlıkları altında düzenlenmiştir. Gerek 5434 gerekse 5510 sayılı kanunda anılan sigorta kolları ile sağlanan haklar ve yararlanma şartları birbirinden farklı olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan “emeklilik veya yaşlılık aylığı” ibaresinin kapsamına, malullük aylığının girmediği değerlendirilmektedir.”

Özetle DPB ve SGK görüşlerine göre malullük aylığı alanlar 5335 sayılı Kanunun 30. maddesindeki kısıtlamaların kapsamında değildir.

Memurken Malul Olanların Tekrar Atanması

1- Sınavsız olarak tekrar atanmaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmü, 105 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise; “Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre,

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde mezkur hüküm gereğince emeklilik hükümleri uygulanan personelden gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenlerden;

  1. Emeklilik hakkını elde etmemiş olanlarınyeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanacağı belirtilmekte olup; emeklilik hakkını elde etmeyen ve memuriyete dönmek isteyen personelin durumuna uygun boş kadroya atanması gerekmektedir. (bu noktada kurumun takdir yetkisi olmadığını düşünmekteyiz.)
  2. Emeklilik hakkını elde etmiş olupmalullük aylığı alanların ise 5335 sayılı Kanun gereğince aylıklarının kesilmesi suretiyle başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmeleri mümkündür. (Bu noktada kurumların takdir yetkisi bulunmaktadır.)

2- Sınavlara girerek tekrar atanmaları

Maluliyet aylığı alan memurlar gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını ispatlamaları halinde KPSS ile ya da haklarında “Çalışabilir” ibareli sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumun da teşekkül ettirilen Sağlık Kurulunca incelenerek onaylanması ve EKPSS’ye girmek için gerekli diğer şartları taşımaları halinde EKPSS ile tekrar memuriyete atanabilirler.

Memuriyeti Bulunmayan Malullerin Memuriyete Atanması

Memuriyet dışında bir işle iştigal ederken malul olan (özel sektör çalışanları, esnaf ve sanatkarlar veya memuriyet dışındaki görevlerdeki kamu personeli) memurlar gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını ispatlamaları halinde KPSS ile ya da haklarında “Çalışabilir” ibareli sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumun da teşekkül ettirilen Sağlık Kurulunca incelenerek onaylanması ve EKPSS’ye girmek için gerekli diğer şartları taşımaları halinde EKPSS ile memuriyete atanabilirler.

Ayrıca memur olmayan ancak 657 sayılı Kanunun 74. ve 92. maddelerine istinaden memur olarak atanması mümkün olan kamu çalışanları gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını ispatlamaları halinde anılan maddelere istinaden memur olarak atanabilirler.

Memuriyete Atananların Malullük Aylığı Kesilir mi?

3713 sayılı Kanun uyarınca vazife malullüğü aylığı alan maluller hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmayı gerektiren kadrolara atanan malullerin aylıklarının, yine 5434 sayılı Kanunun mülga 99 uncu maddesi uyarınca göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmesi gerekecektir.

Konu ile ilgili DPB Görüşü de aynen aşağıya aktarılmıştır.

SSK dan malulen emekli olduğunuz ve EKPSS ye başvuru yaptığınızdan bahisle, hangi kamu kurum ve kuruluşlarına başvurabileceğiniz hususuna dair…(18/04/2014-1884)

Başkanlığımızca 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan “.. .herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar…” cümlesindeki “emeklilik aylığı alanlar” ifadesinden kimlerin anlaşılması gerektiği hususunda hasıl olan tereddüt’ün giderilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talebinde bulunulmuş, adı geçen Kurumca verilen görüş de; “.. .5434 sayılı Kanunda bu kanun ile tanınan haklar mülga 13 üncü madde ile; emekli aylığı, adi malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı ve dul ve yetim aylığı olmak üzere ayrı ayrı maddelerde düzenlenmiş, ayrıca 5510 sayılı Kanunda da “Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri” başlığı altında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yine ayrı sigorta kolları başlıkları altında düzenlenmiştir. Gerek 5434 gerekse 5510 sayılı kanunda anılan sigorta kolları ile sağlanan haklar ve yararlanma şartları birbirinden farklı olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan “emeklilik veya yaşlılık aylığı” ibaresinin kapsamına, malullük aylığının girmediği değerlendirilmektedir.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 2008 yılı ekim ayı başından önce sosyal güvenlik bakımından Emekli Sandığı’na tabi herhangi bir çalışması bulunanlar hakkında yürürlükten kaldırılmış olsa dahi 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmaya devam edilmektedir.

5434 sayılı Kanunun mülga 98 inci maddesi; “Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malullerin, malullüklerinin bu vazifeleri yapmaya mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır.” hükmünü amirdir. Söz konusu maddeye göre, malulen emekliye sevk edilenlerin yeniden göreve başlayabilmeleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, Devlet üniversitesi hastaneleri, Türk Silahlı kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri, ikamet ettikleri illerde bu hastanelerin bulunmaması durumunda ise Sağlık Bakanlığı’nın tam teşekküllü hastanelerinden alacakları ve aylık bağlanmasına esas maluliyetlerinin atanacakları görevlerini yapmalarına engel olmadığına dair “Çalışabilir” kararlı sağlık kurulu raporunun fotoğraflı aslının Kurumumuz Sağlık Kurulunca da incelenerek onaylanması ve atamayı yapacak kurum tarafından da atamalarının uygun görülmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Ancak, 3713 sayılı Kanun uyarınca vazife malullüğü aylığı alan maluller hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmayı gerektiren kadrolara atanan malullerin aylıklarının, yine 5434 sayılı Kanunun mülga 99 uncu maddesi uyarınca göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmesi gerekecektir.” değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, engelli alımı amacıyla ilan edilen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının şartlarını haiz olduğunuz kadrolarını tercih edebilmenizin mümkün bulunduğu, EKPSS puanlarınız ve tercihlerinize göre herhangi bir kadroya yerleştirilmeniz halinde ise ibraz edeceğiniz “Çalışabilir” ibareli sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumun da teşekkül ettirilen Sağlık Kurulunca incelenerek onaylanması ve yerleştirildiğiniz kamu kurum veya kuruluşunca da uygun görülmesi halinde atanabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Kaynak: Bu içerik hazırlanırken Memurlar.net ve DPB Görüşlerinden yararlanılmıştır.

Oy Ver post

makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu