Güncel

Vefa Eden Engellinin Araç MTV Borcu Hakkında

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 20.03.2008 tarih ve 26861 sayılı görüş yazısında;
”197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde “Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik… siciline kayıt ve tescili ile başlar…” hükmü, 8 inci maddesinde “Motorlu taşıtların trafik… siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde… mükellefiyet sona erer.” hükmü yer almaktadır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinde;
“Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır.
Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.”
hükmü yer almaktadır.
Vefa Eden Engellinin Araç MTV Borcu Hakkında
Bu hükümlerine göre, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erebilmesi için ilgili trafik sicilinde yapılmış bulunan kayıt ve tescilin silinmesi gerekmekte olup, trafik sicilindeki kayıt ve tescilin silindiği silinmemesi halinde vergi ödeme yükümlülüğü devam etmekte; taşıt satışlarının ise noterler vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 599 uncu maddesinde,
“Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar.
Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar.
Atanmış mirasçılar da mirası, mirasbırakanın ölümü ile kazanırlar. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılara düşen mirası onlara zilyetlik hükümleri uyarınca teslim etmekle yükümlüdürler”
hükmü; 605 inci maddesinde de,
“Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.
Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.”
hükmü bulunmaktadır.
Bu nedenle,  taşıttan dolayı tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin vefat tarihinden itibaren mirası reddetmemiş mirasçılardan aranılması tabiidir. Ancak söz konusu taşıtın hurdaya ayrılmak suretiyle kayıt ve tescilin silinmesinin istenilmesi halinde, söz konusu taştın tescil kaydının bulunduğu trafik tescil şube veya bürosuna müracaat etmeniz gerekmektedir.”
Açıklamalarına yer verilmiş olup, görüş incelendiğinde mirası reddetmemiş mirasçılar söz konusu aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcundan kişisel olarak sorumlu olduğu yani hisseleri oranında sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşılmaktadır.
Vergi Daireleri nezdinde baktığımızda ise mevcut durumda vefat sonrası en büyük hissesi bulunan kişiye söz konusu MTV borcu tahakkuku yapılmakta fakat, olası anlaşmazlıkların bulunması durumunda kişilerin hisseleri oranında MTV borcu bölünerek kişiler adına tahakkuk ettirilmektedir.

makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu